6.25.2022

6.23.2022

6.01.2022

5.09.2022

Sun Shades

Sun Shades by Jim Keaton ©Structured Art 2022, Gardner Keaton Inc.

 

4.12.2022

2.21.2022

1.15.2022

YoYo

YoYo, by Jim Keaton ©Structured Art 2022, Gardner Keaton Inc.

 

1.06.2022

12.02.2021

10.16.2021

10.11.2021

9.19.2021

4 2

4 2, by Jim Keaton ©Structured Art 2021, Gardner Keaton Inc.


 


8.29.2021

Red 9

Red 9, by Jim Keaton ©Structured Art 2021, Gardner Keaton Inc.

 

7.28.2021

7.13.2021

7.09.2021

7.01.2021

4.27.2021

4.20.2021

4.18.2021

4.05.2021

3.23.2021

2.21.2021

12.12.2020

Bow Wow

Bow Wow, by Jim Keaton ©Structured Art 2020, Gardner keaton Inc.